1. THÔNG BÁO
  VIỆC XÁC NHẬN TK QUA EMAIL BỊ LỖI, CÁC BẠN NÊN ĐĂNG KÝ LẠI LÀ ĐƯỢC LUÔN NHÉ!
  Diễn đàn rao vặt - Để hạn chế SPAM đăng nhiều bài một lúc, BQT chỉ cho phép mỗi thành viên đăng 1 bài/12 giờ!
  Các thành viên nhóm sử dụng chung IP được đăng 2 bài/1IP/12 giờ!
  Dismiss Notice

Học tiếng Trung: từ vựng kế toán

Thảo luận trong 'Đào tạo - Tuyển sinh' bắt đầu bởi ngoaingupanda, 8/10/16.

 1. ngoaingupanda Sủi Cảo

  ngoaingupanda

  Diễn đàn rao vặt - Đăng tin miễn phí hiệu quả - BDHlzs - Bạn đang xem bài viết Học tiếng Trung: từ vựng kế toán trong mục Đào tạo - Tuyển sinh
  Tuyển Phiên dịch tiếng trung - Kế toán biết tiếng trung ... by refOnfed
  Học tiếng hàn qua những từ vựng tiếng hàn về hoa quả ... by nhutrangg
  Học trung tiếng Trung xét học bạ từ THCS trở lên ... by ngomaihuong86

  Chào các bạn,
  Hôm nay tiếng Trung giao tiếp Panda mang đến cho các bạn bài học tiếng Trung mới với chuyên đề "Từ vựng kế toán".
  Ai đang học hay làm việc ngành kế toán thì không thể bỏ qua đúng không nào.
  Chúc các bạn có ngày học tập và làm việc vui vẻ và hiệu quả nhé.

  1 资产 assets
  11~ 12 流动资产 current assets
  111 现金及约当现金 cash and cash equivalents
  1111 库存现金 cash on hand
  1112 零用金/周转金 petty cash/revolving funds
  1113 银行存款 cash in banks
  1116 在途现金 cash in transit
  1117 约当现金 cash equivalents
  1118 其它现金及 约当现金 other cash and cash equivalents
  112 短期投资 short-term investment
  1121 短期投资 -股票 short-term investments - stock
  1122 短期投资 -短期票券 short-term investments - short-term notes and bills
  1123 短期投资 -政府债券 short-term investments - government bonds
  1124 短期投资 -受益凭证 short-term investments - beneficiary certificates
  1125 短期投资 -公司债 short-term investments - corporate bonds
  1128 短期投资 -其它 short-term investments - other
  1129 备抵短期投资跌价损失 allowance for reduction of short-term investment to market
  113 应收票据 notes receivable
  1131 应收票据 notes receivable
  1132 应收票据贴现 discounted notes receivable
  1137 应收票据 -关系人 notes receivable - related parties
  1138 其它应收票据 other notes receivable
  1139 备抵呆帐 -应收票据 allowance for uncollec- tible accounts- notes receivable
  114 应收帐款 accounts receivable
  1141 应收帐款 accounts receivable
  1142 应收分期帐款 installment accounts receivable
  1147 应收帐款 -关系人 accounts receivable - related parties
  1149 备抵呆帐 -应收帐款 allowance for uncollec- tible accounts - accounts receivable
  118 其它应收款 other receivables
  1181 应收出售远汇款 forward exchange contract receivable
  1182 应收远汇款 -外币 forward exchange contract receivable - foreign currencies
  1183 买卖远汇折价 discount on forward ex-change contract
  1184 应收收益 earned revenue receivable
  1185 应收退税款 income tax refund receivable
  1187 其它应收款 - 关系人 other receivables - related parties
  1188 其它应收款 - 其它 other receivables - other
  1189 备抵呆帐 - 其它应收款 allowance for uncollec- tible accounts - other receivables
  121~122 存货 inventories
  1211 商品存货 merchandise inventory
  1212 寄销商品 consigned goods
  1213 在途商品 goods in transit
  1219 备抵存货跌价损失 allowance for reduction of inventory to market
  1221 制成品 finished goods
  1222 寄销制成品 consigned finished goods
  1223 副产品 by-products
  1224 在制品 work in process
  1225 委外加工 work in process - outsourced
  1226 原料 raw materials
  1227 物料 supplies
  1228 在途原物料 materials and supplies in transit
  1229 备抵存货跌价损失 allowance for reduction of inventory to market
  125 预付费用 prepaid expenses
  1251 预付薪资 prepaid payroll
  1252 预付租金 prepaid rents
  1253 预付保险费 prepaid insurance
  1254 用品盘存 office supplies
  1255 预付所得税 prepaid income tax
  1258 其它预付费用 other prepaid expenses
  126 预付款项 prepayments
  1261 预付货款 prepayment for purchases
  1268 其它预付款项 other prepayments
  128~129 其它流动资产 other current assets
  1281 进项税额 VAT paid ( or input tax)
  1282 留抵税额 excess VAT paid (or overpaid VAT)
  1283 暂付款 temporary payments
  1284 代付款 payment on behalf of others
  1285 员工借支 advances to employees
  1286 存出保证金 refundable deposits
  1287 受限制存款 certificate of deposit-restricted
  1291 递延所得税资产 deferred income tax assets
  1292 递延兑换损失 deferred foreign exchange losses
  1293 业主(股东)往来 owners(stockholders) current account
  1294 同业往来 current account with others
  1298 其它流动资产-其它 other current assets - other
  13 基金及长期投资 funds and long-term investments
  131 基金 funds
  1311 偿债基金 redemption fund (or sinking fund)
  1312 改良及扩充基金 fund for improvement and expansion
  1313 意外损失准备基金 contingency fund
  1314 退休基金 pension fund
  1318 其它基金 other funds
  132 长期投资 long-term investments
  1321 长期股权投资 long-term equity investments
  1322 长期债券投资 long-term bond investments
  1323 长期不动产投资 long-term real estate in-vestments
  1324 人寿保险现金解约价值 cash surrender value of life insurance
  1328 其它长期投资 other long-term investments
  1329 备抵长期投资跌价损失 allowance for excess of cost over market value of long-term investments
  14~ 15 固定资产 property , plant, and equipment
  141 土地 land
  1411 土地 land
  1418 土地-重估增值 land - revaluation increments
  142 土地改良物 land improvements
  1421 土地改良物 land improvements
  1428 土地改良物 -重估增值 land improvements - revaluation increments
  1429 累积折旧 -土地改良物 accumulated depreciation - land improvements
  143 房屋及建物 buildings
  1431 房屋及建物 buildings
  1438 房屋及建物 -重估增值 buildings -revaluation increments
  1439 累积折旧 -房屋及建物 accumulated depreciation - buildings
  144~146 机(器)具及设备 machinery and equipment
  1441 机(器)具 machinery
  1448 机(器)具 -重估增值 machinery - revaluation increments
  1449 累积折旧 -机(器)具 accumulated depreciation - machinery
  151 租赁资产 leased assets
  1511 租赁资产 leased assets
  1519 累积折旧 -租赁资产 accumulated depreciation - leased assets
  152 租赁权益改良 leasehold improvements
  1521 租赁权益改良 leasehold improvements
  1529 累积折旧- 租赁权益改良 accumulated depreciation - leasehold improvements
  156 未完工程及预付购置设备款 construction in progress and prepayments for equipment
  1561 未完工程 construction in progress
  1562 预付购置设备款 prepayment for equipment
  158 杂项固定资产 miscellaneous property, plant, and equipment
  1581 杂项固定资产 miscellaneous property, plant, and equipment
  1588 杂项固定资产-重估增值 miscellaneous property, plant, and equipment - revaluation increments
  1589 累积折旧- 杂项固定资产 accumulated depreciation - miscellaneous property, plant, and equipment
  16 递耗资产 depletable assets
  161 递耗资产 depletable assets
  1611 天然资源 natural resources
  1618 天然资源 -重估增值 natural resources -revaluation increments
  1619 累积折耗 -天然资源 accumulated depletion - natural resources
  17 无形资产 intangible assets
  171 商标权 trademarks
  1711 商标权 trademarks
  172 专利权 patents
  1721 专利权 patents
  173 特许权 franchise
  1731 特许权 franchise
  174 著作权 copyright
  1741 著作权 copyright
  175 计算机软件 computer software
  1751 计算机软件 computer software cost
  176 商誉 goodwill
  1761 商誉 goodwill
  177 开办费 organization costs
  1771 开办费 organization costs
  178 其它无形资产 other intangibles
  1781 递延退休金成本 deferred pension costs
  1782 租赁权益改良 leasehold improvements
  1788 其它无形资产-其它 other intangible assets - other

  18 其它资产 other assets
  181 递延资产 deferred assets
  1811 债券发行成本 deferred bond issuance costs
  1812 长期预付租金 long-term prepaid rent
  1813 长期预付保险费 long-term prepaid insurance
  1814 递延所得税资产 deferred income tax assets
  1815 预付退休金 prepaid pension cost
  1818 其它递延资产 other deferred assets
  182 闲置资产 idle assets
  1821 闲置资产 idle assets
  184 长期应收票据及款项与催收帐款 long-term notes , accounts and overdue receivables
  1841 长期应收票据 long-term notes receivable
  1842 长期应收帐款 long-term accounts receivable
  1843 催收帐款 overdue receivables
  1847 长期应收票据及款项与催收帐款-关系人 long-term notes, accounts and overdue receivables- related parties
  1848 其它长期应收款项 other long-term receivables
  1849 备抵呆帐-长期应收票据及款项与催收帐款 allowance for uncollectible accounts - long-term notes, accounts and overdue receivables
  185 出租资产 assets leased to others
  1851 出租资产 assets leased to others
  1858 出租资产 -重估增值 assets leased to others - incremental value from revaluation
  1859 累积折旧 -出租资产 accumulated depreciation - assets leased to others
  186 存出保证金 refundable deposit
  1861 存出保证金 refundable deposits
  188 杂项资产 miscellaneous assets
  1881 受限制存款 certificate of deposit - restricted
  1888 杂项资产 -其它 miscellaneous assets - other


  21~ 22 流动负债 current liabilities
  211 短期借款 short-term borrowings(debt)
  2111 银行透支 bank overdraft
  2112 银行借款 bank loan
  2114 短期借款 -业主 short-term borrowings - owners
  2115 短期借款 -员工 short-term borrowings - employees
  2117 短期借款 -关系人 short-term borrowings- related parties
  2118 短期借款 -其它 short-term borrowings - other
  212 应付短期票券 short-term notes and bills payable
  2121 应付商业本票 commercial paper payable
  2122 银行承兑汇票 bank acceptance
  2128 其它应付短期票券 other short-term notes and bills payable
  2129 应付短期票券折价 discount on short-term notes and bills payable
  213 应付票据 notes payable
  2131 应付票据 notes payable
  2137 应付票据 -关系人 notes payable - related parties
  2138 其它应付票据 other notes payable
  214 应付帐款 accounts pay able
  2141 应付帐款 accounts payable
  2147 应付帐款 -关系人 accounts payable - related parties
  216 应付所得税 income taxes payable
  2161 应付所得税 income tax payable
  217 应付费用 accrued expenses
  2171 应付薪工 accrued payroll
  2172 应付租金 accrued rent payable
  2173 应付利息 accrued interest payable
  2174 应付营业税 accrued VAT payable
  2175 应付税捐 -其它 accrued taxes payable- other
  2178 其它应付费用 other accrued expenses payable
  218~219 其它应付款 other payables
  2181 应付购入远汇款 forward exchange contract payable
  2182 应付远汇款 -外币 forward exchange contract payable - foreign currencies
  2183 买卖远汇溢价 premium on forward exchange contract
  2184 应付土地房屋款 payables on land and building purchased
  2185 应付设备款 Payables on equipment
  2187 其它应付款 -关系人 other payables - related parties
  2191 应付股利 dividend payable
  2192 应付红利 bonus payable
  2193 应付董监事酬劳 compensation payable to directors and supervisors
  2198 其它应付款 -其它 other payables - other
  226 预收款项advance receipts
  2261 预收货款 sales revenue received in advance
  2262 预收收入 revenue received in advance
  2268 其它预收款 other advance receipts
  227 一年或一营业周期内到期长期负债 long-term liabilities -current portion
  2271 一年或一营业周期内到期公司债 corporate bonds payable - current portion
  2272 一年或一营业周期内到期长期借款 long-term loans payable - current portion
  2273 一年或一营业周期内到期长期应付票据及款项 long-term notes and accounts payable due within one year or one operating cycle
  2277 一年或一营业周期内到期长期应付票据及款项-关系人 long-term notes and accounts payables to related parties - current portion
  2278 其它一年或一营业周期内到期长期负债 other long-term lia- bilities - current portion
  228~229 其它流动负债 other current liabilities
  2281 销项税额 VAT received(or output tax)
  2283 暂收款 temporary receipts
  2284 代收款 receipts under custody
  2285 估计售后服务/保固负债 estimated warranty liabilities
  2291 递延所得税负债 deferred income tax liabilities
  2292 递延兑换利益 deferred foreign exchange gain
  2293 业主(股东)往来 owners current account
  2294 同业往来 current account with others
  2298 其它流动负债-其它 other current liabilities - others
  23 长期负债 long-term liabilities
  231 应付公司债 corporate bonds payable
  2311 应付公司债 corporate bonds payable
  2319 应付公司债溢(折)价 premium(discount) on corporate bonds payable
  232 长期借款 long-term loans payable
  2321 长期银行借款 long-term loans payable - bank
  2324 长期借款 -业主 long-term loans payable - owners
  2325 长期借款 -员工 long-term loans payable - employees
  2327 长期借款 -关系人 long-term loans payable - related parties
  2328 长期借款 -其它 long-term loans payable - other
  233 长期应付票据及款项 long-term notes and accounts payable
  2331 长期应付票据 long-term notes payable
  2332 长期应付帐款 long-term accounts pay-able
  2333 长期应付租赁负债 long-term capital lease liabilities
  2337 长期应付票据及款项 -关系人 Long-term notes and accounts payable - related parties
  2338 其它长期应付款项 other long-term payables
  234 估计应付土地增值税 accrued liabilities for land value increment tax
  2341 估计应付土地增值税 estimated accrued land value incremental tax pay-able
  235 应计退休金负债 accrued pension liabilities
  2351 应计退休金负债 accrued pension liabilities
  238 其它长期负债 other long-term liabilities
  2388 其它长期负债-其它 other long-term liabilities - other
  28 其它负债 other liabilities
  281 递延负债 deferred liabilities
  2811 递延收入 deferred revenue
  2814 递延所得税负债 deferred income tax liabilities
  2818 其它递延负债 other deferred liabilities
  286 存入保证金 deposits received
  2861 存入保证金 guarantee deposit received
  288 杂项负债 miscellaneous liabilities
  2888 杂项负债 -其它 miscellaneous liabilities - other  营业成本 operating costs
  51 销货成本 cost of goods sold
  511 销货成本 cost of goods sold
  5111 销货成本 cost of goods sold
  5112 分期付款销货成本 installment cost of goods sold
  512 进货 purchases
  5121 进货 purchases
  5122 进货费用 purchase expenses
  5123 进货退出 purchase returns
  5124 进货折让 charges on purchased merchandise
  513 进料 materials purchased
  5131 进料 material purchased
  5132 进料费用 charges on purchased material
  5133 进料退出 material purchase returns
  5134 进料折让 material purchase allowances
  514 直接人工 direct labor
  5141 直接人工 direct labor
  515~518 制造费用 manufacturing overhead
  5151 间接人工 indirect labor
  5152 租金支出 rent expense, rent
  5153 文具用品 office supplies (expense)
  5154 旅费 travelling expense, travel
  5155 运费 shipping expenses, freight
  5156 邮电费 postage (expenses)
  5157 修缮费 repair(s) and maintenance (expense )
  5158 包装费 packing expenses
  5161 水电瓦斯费 utilities (expense)
  5162 保险费 insurance (expense)
  5163 加工费 manufacturing overhead - outsourced
  5166 税捐 taxes
  5168 折旧 depreciation expense
  5169 各项耗竭及摊提 various amortization
  5172 伙食费 meal (expenses)
  5173 职工福利 employee benefits/welfare
  5176 训练费 training (expense)
  5177 间接材料 indirect materials
  5188 其它制造费用 other manufacturing expenses
  56 劳务成本制 ervice costs
  561 劳务成本 service costs
  5611 劳务成本 service costs
  57 业务成本 gency costs
  571 业务成本 agency costs
  5711 业务成本 agency costs
  58 其它营业成本 other operating costs
  588 其它营业成本-其它 other operating costs-other
  5888 其它营业成本-其它 other operating costs - other

  6 营业费用 operating expenses
  61 推销费用 selling expenses
  615~618 推销费用 selling expenses
  6151 薪资支出 payroll expense
  6152 租金支出 rent expense, rent
  6153 文具用品 office supplies (expense)
  6154 旅费 travelling expense, travel
  6155 运费 shipping expenses, freight
  6156 邮电费 postage (expenses)
  6157 修缮费 repair(s) and maintenance (expense)
  6159 广告费 advertisement expense, advertisement
  6161 水电瓦斯费 utilities (expense)
  6162 保险费 insurance (expense)
  6164 交际费 entertainment (expense)
  6165 捐赠 donation (expense)
  6166 税捐 taxes
  6167 呆帐损失 loss on uncollectible accounts
  6168 折旧 depreciation expense
  6169 各项耗竭及摊提 various amortization
  6172 伙食费 meal (expenses)
  6173 职工福利 employee benefits/welfare
  6175 佣金支出 commission (expense)
  6176 训练费 training (expense)
  6188 其它推销费用 other selling expenses
  62 管理及总务费用 general & administrative expenses
  625~628 管理及总务费用 general & administrative expenses
  6251 薪资支出 payroll expense
  6252 租金支出 rent expense, rent
  6253 文具用品 office supplies
  6254 旅费 travelling expense, travel
  6255 运费 shipping expenses,freight
  6256 邮电费 postage (expenses)  92 非常损益 extraordinary gain or loss
  921 非常损益 extraordinary gain or loss
  9211 非常损益 extraordinary gain or loss
  93 会计原则变动累积影响数 cumulative effect of changes in accounting principles
  931 会计原则变动累积影响数 cumulative effect of changes in accounting principles
  9311 会计原则变动累积影响数 cumulative effect of changes in accounting principles
  94 少数股权净利 minority interest income
  941 少数股权净利 minority interest income
  9411 少数股权净利 minority interest income
   
  admin thích bài này.

Chia sẻ trang này